خلوت من

ببه کي فردا، ايمرۊ جا بئتر ببه

ببه کي فردا، ايمرۊ جا بئتر ببه

باشد که فردا، بهتر از امروز باشد

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
Gil6ki Calendar

۳ مطلب با موضوع «ادبيات گيلکى (گيلˇ قصه نقل)» ثبت شده است

تي أمؤنˇ يادˇ مرأ - آيدا فتوحى
تي أمؤنˇ يادˇ مرأ (آيدا فتوحی)

نويسا ؤ ايجرا: آيدا فتوحى

لهجه: رشتي


 

کس کسأ فاندرستيد، ايتأ چۊم-دکف، بياد بأورديد

گۊل باهار؟ چيه کاس جان

ترأ ياده اۊ رۊزان کي نأ به دار بيم نأ به بار

اۊ رۊزان کي تي لبˇ خانده مرأ خانده کۊديم باهار باهار

کاس جان خۊ چۊمانˈ فۊچه، ايتأ کۊره-يه آتش بۊ

ديلم أنˇ شين بۊرأ بؤسته زۊغالˇ مانستن چک چک کۊدي

خۊ لاويرأ فاکشه بۊجؤر ناله بۊکۊده کي: هاى هاى هاى

هۊ رۊزان کي ترأ پاک جگا دأئيم مي ديلˇ تان

گۊل باهار وارشˇ مانستن بوارسته کي:

غۊرۊبان هتؤ شؤئي مي خانه بؤستي تاسيان

کاس جان بۊگؤفته: هۊ رۊزان کي تي جۊلان گۊل کۊدي تا خانده کۊدي

گۊل باهار لب-دۊکۊن خانده بۊکۊده کي: مي مرأ گب تا زئي دئه-وختانˈ زنده کۊدي

کاس جان دئه طاقت ناشتي، آخر حله زۊد بۊ کي پۊشت به گۊل باهار رۊ به آفتاب

خۊ دسانأ بۊجؤرأ گيري ؤ خۊ غريبي آوازأ تاوده أ دشت ؤ دمنˇ مئن ؤ ناله بۊکۊنه

نۊشۊ،  نۊشۊ،  ايپچه بئس، رنجه نۊکۊن جانه

نۊشۊ، نۊشۊ، زندگي بي تۊ تاسيانه

أمما فقد نيگا بۊ ؤ آه

گۊل باهارم آه بکشه

بچرخسته خۊ پا پاشنه سر، خۊ گۊلگۊلي دامنˈ پهنˈ کۊده زمينˇ سر

الان هۊ جائي کي ايسا بۊ، پاکين، کاسئى جانˈ رۊبرۊ بۊ

اۊنˇ دۊتا دسأ قاب بزه خانده بۊکۊده کي:

چي صفائي،  چي صفائي،  چي صفا داشتي اۊ وخت

أمي دس ديلˇ مييان، گۊلˇ وفا کاشتي اۊ وخت

بخييالي کي آتشˇ سر آب فۊکۊني

گۊل باهارˇ سردˇ دس، کاس جانˇ شرابˇ شۊرۊبˈ آرامˈ کۊده بۊ

خۊ مشامˈ بچرخانه، ديلˇ جا ناله بۊکۊد:

خۊدايأ گۊل-جانˇ عطرأ هيشکي نأره، بازۊن به زوان باورده کي:

گۊل باهار، خئلي زمات بۊ کي تي دسأ أتؤ مرأ فاندأبي-يأ

ناگي تا واخبأ به، خالي ايتأ دس بۊ رۊ به آسمان، چۊم وازأ کۊده، ماتˈ زه

صاراىˇ برهۊتˇ مانستن خۊشکأزه بۊ، خۊ گۊلي بغضˈ نتانستي فاده بۊ بيرۊن

بترکسته، أبرˇ باهارˇ مانستن أرسۊ،  أرسۊ،  أرسۊ

گۊل باهار،  گۊل باهار،  چيره أنقدر جۊدائي بامˇ سر تۊ را کۊني؟

چي به بئسي مي لبˇ گۊلˈ به خانده واکۊني؟

گۊل باهار عأينˇ هۊ آفتابي کي رادٚواره خۊ چۊمˇ گۊشه جا ايتأ بينيشانه الماسˈ کي

سۊسۊ زئي تاودأ کاسˇ جانˇ پا ورجا ؤ قايمˈ کۊده دردˇ أمرأ بۊگؤفته:

هاى کاس جان، تي درد مره بايه، من کي نامؤبۊم کي نشم

کاس جانˇ رنگ ؤ رۊ مهتاوˇ ديمˇ مانستن بپرسته

خۊ چۊمانˈ دۊرۊشتأ کۊده کي:

بي رحم ؤ بي مۊرۊوت تي واستي پۊر زماته واهيلˈ بؤ مي تسکˇ ديل

مي أ ديل ديله، خييال نۊکۊن ايسه بيجارˇ گيل

گۊل باهار خۊ غۊرصˇ خانده-يأ بشکنه کي: آۊ  آۊ  آۊ

تۊرأ بؤستي خييال کۊني منم هتؤ

تۊ نأني مگر دس-فارٚسˇ سئبˈ مزه نأره خۊردن

تا بۊسۊج واسۊج نيبي دارˇ لچه سر، شواله مانستن به آسمان کي پر نکشي

گۊل باهار هتؤ ايسا بۊ، خۊ دسأ تکام بدأ ؤ بازۊن پۊشتأ کۊده

باينه ايتأ طاوۊس، خۊ دامنˈ فاکشه سبزهˈنˇ سر

کبکˇ خرامانˇ مانستن، خرامان خرامان جه کاسˇ جانˇ چۊم-دکف دٚوارسته

کاسˇ جانˇ کام خۊشکأبؤ

خۊشکأبؤ مشکˇ مانستن تام وازأ کۊده کي:

دئه الان، غۊرۊب کي به   تي أمؤنˇ يادˇ مرأ

گب زنم خانده کۊنم   مره مره بادˇ مرأ

 

 تي أمؤنˇ يادˇ مرأ - آيدا فتوحى


خط ؤ کيليدتأخته | خط و صفحه‌کلید

گيلˇ قصه نقل - خاخۊرزا (نرگسˇ جوانبخت)

خاخـۊرزا

بينيويشته-کس: پـرويـزˇ فکـرآزاد

ايجـرا: نـرگسˇ جـوانبخـت

لهجـه: خـۊشـکˇ بيجـاري

 

يني تۊ خالأ دأري؟

مي چـۊشم تٚلٚسه بـۊکـۊده آخـه زأى

يني ايـدانه خـاخـۊرزا وا بـدارم، اۊنـم أجـۊر بـي‌وفـا؟

مـن چي گـۊنـائي بـۊکـۊدمه کي مي ديـلˇ تـۊشکه بزئم تي ديلˇ آخـر؟

کـم ته‌ره زأمـت بکشئمه، تي آبخـانـه آبـأ کم خـاليˈ کـۊدمه؟

جه مي خاخـۊر کمتـر تي غـۊرسـهˈ بـۊخـۊردمـه؟

مي ديل خـۊشي تـۊئي دئـه زأى، من کي هلمـالـه اينتظـاري جي تـۊ نـدارمـه

فقـد هـر مـا وا ايـوار بائي أ خـانـه درˈ بزني؟

باز خـۊدا همسادهˈنˇ پئـرˇ مارˈ بيـامـرزي، بـازار شـؤ دٚرٚده مـه‌رئم خـريد کـۊنـٚدٚه

نـويـره هيککس، هيککس، أ خـانـه دره نـزنـه، هيککس مه‌ره نـۊمـۊد نـۊکـۊنـه جغرز تـۊ

خـالأ أصلن بدبختˇ بدبخت، جي مـار بدبخت-تره

تي مارˇ خـۊدابيامرز ايتـأ داوا تـرأ کـۊدي، هچيـن مي ديل بکنده بـؤئي دکتي مي دسˇ تـان

گـؤفتيم مي جغلهˈ دئـه نيفرين نـۊکـۊني-يـأ خـاخـۊرˈ

دۊرۊسسه تـۊ بـزأئي، ولـي هـأ پسـر مي جگـر گـۊشه-يـه دئـه

مـن ايتـأ داوايـأ نتانستيم تـرأ کـۊدن

دۊرۊسسه زن ئـۊ زاى دأري، گيريفتاري، دأنـم

يني مي حق فقـد ايتـأ رۊزه؟ اۊنـم ايتـأ ساعـت؟

اۊنـم أدٚل آخـرˇ مـا؟

حـق نـدارمـه هـر هفتـه-ئي ايتـأ رۊز تـرأ بيدينم؟

کـاري نـدارمـه، خـايـم تـرأ نيگـا بـۊکـۊنـم

تي صدايـأ بيشنـاوم، ايـزه مي ديل قؤوت بيگيـري

بـۊگـؤدم منم مـرأ أ دۊنيـا مييان ئي نفـرأ دارمـه

نـانـم، نـانـم، چي بـۊکـۊدمـأ خـۊدا جـانـه، کي مي أرأ أتـؤ بـۊکـۊده،  

مي اۊجـاقˈ کـۊرأ کـۊده، مـرأ تي مـؤختاج بـۊکـۊده

بـاشد، بـاشد، ئـا، ئـا، ئـا، ئـا، ئا، دئـه گـریه نـۊکـۊنم

گـريه نـۊکـۊن، تي اۊقـاتˈ زرخˈ نـۊکـۊن

دئـه هيچي نـۊگـۊمـه، لال بـۊمـأ، ئـا

تـۊ فقـد هـأيأ فـۊرۊز بيـه، تـامتـۊم بـزه هـايـأ تي ورجـه نيشينمه

دأنـي، مي مـواجيبˇ ايمـرۊز صؤب فأگيتمـه

چنقـد پـۊل خـأئي تي بلاميسر، تـه‌ره مـن بيميـرم

چئي-يـأ زيـرجـا مييان تـاود بـۊخـۊر، نـۊسـۊجـي

شـام مـي ورجـا نئسي؟

بـۊشـۊ تـي زنˇ زاکˇ دسˇ بيگيـر بـأر

دأنـي، خئلي زمـاتˇ اۊشـانˈ نيدئم، مـي ديـل تسکˈ بـؤ مـي نـوّهˈنˇ ره

شمـه‌ره شـام چـاکـۊنـم؟

ويـريـز خـاخـۊرزايـأ قـۊربـان بـۊشـؤم، تـي بلاميسر، بـۊشـۊ زاکـانˈ ويگيـر بيـه، چـي بـۊکـۊنـم

هـأى بئس تي کفشه ايتـأ لتّه بـزنـم، تـر تميـز بـۊشـۊ بيـرۊن

زاکـانˈ شـام أري؟

الان ويـريـزمـه از مي جـا ايتـأ ديگˇ سيـرˇ قاليـه چـاکـۊنمـه، زيتـۊن پرورده أرأ

هممه-چي دارمـه، دأنـم تـي زنˇ ويـرجـا أرنـامـۊس دأري

اۊنˇ وسي-يه دئـه اۊشـانˈ نـأري أيـأ، چي بـۊکـۊنـم، دئه مـي شـانس بـۊ

أمما تـي زن سيـرˇ قاليه خئلي دۊس دأره، چـاکـۊنـم؟

ايچي بـۊگـۊ دئـه، چي ره هيچي نيگـي؟

هتـؤ را دکتي شـؤ دري؟

تـرأ پـۊل کـم فـادأم نـاراحتـأ بـؤئـي؟

أ مـا پسي ويشتـر فـادم

أ رۊزانـه ايـزره مي دوا دۊکتـۊرˇ ره خـرج دأشتيم

ايچـي بـۊگـۊ دئـه زأى

شـام شيمـي رافــــا بئسم؟

بـۊشـؤئـي؟!......


 گیلˇ قصه / خاخۊرزا / نرگسˇ جوانبخت

گيلˇ قصه نقل - آسيه (غلامحسن عظيمى)عم دؤختر آسيه خۊ رؤ بيگيفته بۊ، مي مارˇ پالۊ ايسا بۊ

اۊنˇ أذٚبˇ جۊل، آتشˇ بۊر، سۊرخˇ خؤلي دارˇ تي‌تي مانستن، هچين سۊرخˇ خۊن

هممه جا اۊنˇ گب دۊبۊ

اۊنˇ قشنگي آوازه هممه جا بۊشؤ بۊ

مي مارˇ عم دؤختر بۊ، بي مار لاکۊ

هنˇ وأسي أمي أمرأ جۊر بۊ

آرۊستم، آسيه پيله برار، اونأ بيسپؤرده بۊ به أمان

مي مارˈ گم: آخر من نفأمستم، خرس عاشقˇ آسيه بؤبؤسته بۊ يا خرسˇبان؟

مي مار گه: بازم داستان نيويشتأن دري؟

 

من مي مارˇ چادر پرهˈ دأشتيم، تا اۊ وخت، نأ خرس بيده بۊم نأ خرسˇبان

ايوارٚکي، ايتأ يک شۊشه جوانه، ايتأ خرس، اي جرگه آدم اۊشانˇ دۊمبال

بامؤئيد أمي بابا خانه پيله صارائي

دؤر تا دؤر صارا، خؤج دارانˇ جير آدم، چراغ ويگيرانˇ زمات

مي پئر، چراغ سۊتکايأ وارگاد خؤج دارˇ شاخه سر أمي ورجا

آرۊستم، بلته سر گر گردسي

چراغ سۊتکا فتاوٚستي آسيهˈ

خيياله، خۊنˇ چککه فجه بۊ چراغˇ کۊنهˈ

مي مارˈ گم: آخر من نفأمستم، خرس عاشقˇ آسيه بؤبؤسته بۊ يا خرسˇبان؟

مي مار گه: اۊنˇ مانستن جوان مگر أ مملکت ايسا بۊ

 

دؤر تا دؤر آدم، مردانه اي طرف زنانه اي طرف

من زنانه طرف، مي مارˇ چادر پرهˈ دأشتيم، مي ور ني آسيه ايسا بۊ، اۊشنتر کتابعلي پئرˇ زن، بماني خالهˈ، آدؤختر، اۊ طرف خاخۊره، مشتˇ زؤليخا مار

مي مار وأگردس آسيهˈ بۊگؤفت:

تي رؤ خؤب بيگير، آرۊستمˈ بد أيه، دکفه تي جان

مي مارˈ‌گم: خۊدا بيامرزه آسيهˈ، أمما خأئم بدأنم خرس عاشقˇ آسيه بؤبؤسته بۊ يا خرسˇبان؟

مي مار گه: خرس، خرس عاشقˇ آسيه بؤبؤسته بۊ، أمان بترسه-بيم خرس آسيهˈ ببره، کتابعلي پئرˇ زن گؤفتي کي خرس، ايتأ زناکˈ کؤلهاتˇ سر عاشقˈ به خۊ مرأ بره، بازۊن کي اۊشانˈ يافد ديند چئه دأني، خرس أنقد اۊ زناکˇ دس ؤ پا واليشته، چاکۊده ايتأ آبˇ لؤله

 

خرسˇبان، خرسˇ زنجيلˈ فأکشه باورد وسطˇ مئدان، اۊنأ زنجيلˇ أمرأ سرأ دأ

خرسˈ ايجۊر ايشاره بزه، خرس خۊ چکˇ بالˈ واکۊد، پالوانانˇ مانستن واز بۊکۊد

خرسˇبان بزين بۊگؤفت: خرسه بؤرؤ بالا

خرس خؤج دارˈ فاچۊکست

جه اۊ دارˇ جۊر زناکانˈ نيگا کۊدي

مي مار وأگردس آسيهˈ نيگا بۊکۊد، من آسيهˈ نيگا بۊکۊدم، هممه آسيهˈ نيگا بۊکۊدد

خرسˇبان مئدانˇ دؤر گردسي گؤفتي:

خرسه بيا پائين، خرسه بيا پائين

مگر خرس بيجير آمؤئي

خرسˇبان خۊ چۊماقˇ مرأ چن وار بزه خؤج دارˈ تۊندتۊند بۊگؤفت، بيا پائين، بيا پائين

تا خرس بيجير بامؤ، آسيه خۊ سرˈ بيجير تاوٚدأ

 

دئه صارا پۊرأ بؤسته بۊ

خرسˇبان دايره بزه بخأند:

مي يار أنقد جوانه، خرسˇبانه خرسˇ بانه 

گۊلˇ دستهˈ بيدين چي ماهˈ مانه، خرسˇبانه خرسˇبانه

تۊ هأى بئسي مي ديل تنها بمانه، خرسˇبانه

 

ياواشه آسيهˈ بۊگؤفتم:

تۊ چي ره ويگير کۊني خرسˇبانه خرسˇبانه؟

کتابعلي پئرˇ زن جه خۊ کشه ايتأ کۊتا تۊمان بيرۊن باورد تاوٚدأ وسط

خرسˇبان اۊساد خرسˈ دۊکۊد

خرس بينا کۊد رخاصي کۊدن

 

مرأ آتش بزه تي چۊمˇ نيلي، خرسˇبانه خرسˇبانه

کي شيني تۊ کي شيني، خرسˇبانه خرسˇبانه

تۊ هأى بئسي مي ديل تنها بمانه، خرسˇبانه

 

خرس آسيهˈ نيگا کۊدي

خرسˇبان خؤرأ دفراشته بۊ به خؤج دار، دئه فقد دايره زئي

مي مارˈ گم: آخر من نفأمستم خرس عاشقˇ آسيه بؤبؤسته بۊ يا خرسˇبان؟

مي مار گه: خرس چۊم جه آسيه اۊنسادي

مي مارˈ‌گم: دئه چي؟

مي مار گه: تي پئر تي بالˈ بيگيفت ببرد، خأستيد خرسˇ مچچهˈ داغ بۊکۊند

تۊ تازه تکليف بؤن ديبي

تي پئر نخأستي تۊ بترسه-بي

مي مارˈ ‌گم: مرأ وهأشتيد أسبانˇ داغ کۊدنˈ بيدينم أمما خرسˇ داغ کۊدنˈ ونأشتيد؟

مي مار گه: أسبانˇ کٚفٚل، داغˇ نيشان بۊ تا جه غؤرٚغ وأگردد، أمما خرسˇ مچچه بۊ

خأستيد خرس جه آسيه دس اۊسانه

مي مارˈ گم: دئه چي؟

مي مار گه: آسيهˈ ببرديم تلار اۊتاق، درأ دوستيم، گۊيأ آرۊستم فأمه جه بلته ور أيه گه، من خرسˇ مچچهˈ داغ کۊنم

خرسˇبان اول ونأشت

أمما آرۊستمˇ خۊدا بيامرز جه کۊلي بۊ، خۊ کارˈ بۊکۊد

عأيدˇ تييانˇ حلوا بزه کله ور، هنده بۊسؤخته هيمه فجه بۊ، خۊ دارهˈ سۊرخˈ گۊد

خرسˇ دسˇ پا بدأشتد، خرسˇ مچچهˈ بۊسۊجانئد

مي مارˈ‌گم: خرسˇبان؟

مي مار گه: اۊن خۊ خۊرجينˈ غمأ زه خۊ چۊماقˇ سر فزه را دکفت بۊشؤ

بأزين بمرده زنده خرسˈ أسبˇ سر بناد ببردد تا ماشين جاده سر اۊنأ فأدأد

پالوان باقر گؤفتي: خرسˇبان، ونگ بزه آدمانˈ مانستي

مي مارˈ گم: آخر من نفأمستم خرس عاشقˇ آسيه بؤبؤسته بۊ يا خرسˇبان؟

مي مار گه: آسيه خۊدا بيامرز ايتأ خۊشکˇبيجاري سٚنددار مرداکˇ ره عقد به شه أويستي خانه

خۊدا دأنه اۊنأ چي درد گيره کي ميره، جوانمرگ به

نأنم آخر دفأ کؤيا اۊنأ بيده بۊم

أى گيل، تۊ اۊنˇ ره خبر نبر

 

مي مار ويريزه فچم فچم أيه مي گردنˈ گيره خۊشا ديهه گه: هنده اۊ خۊدا بيامرز ترأ خاطره؟

مي مارˈ گم: داستان نيويشتان درم

 

مي مار شه صارا، از هۊيأ گه: أ درازي را بامؤئي أمٚرأ سر بزني، حئف بؤبؤست تي لاکؤ آسيهˈ نأوردي

بيا ايزه سۊرخˇ آلۊچه دارانˇ تي‌تي-يأ بيدين، بيا بيجير

 

من مرأ دفرازم به مي مارˇ کؤنه اؤرسي صندؤق

أرأ هميشک وارٚشي هوايه

مي مار تا أيه اۊنˇ چۊم ايتأ چککه وارشˈ دينه کي فيوه مي کاغذانˇ سر، دۊواره را دکفه شه

أ هرسال بزأ زناى، هۊتؤ کي شؤن دره مي پئرˇ چلˇ چيکچي-يأ رۊخانˇ جا بۊشؤره، خأندأن دره:

 

دستمالˇ نگار خريدم، بر سرˇ نگار نديدم

دستمالˇ نگار خريدم، بر سرˇ نگار نديدم

گۊشوارˇ نگار خريدم، در گۊشˇ نگار نديدم

چارۊقˇ نگار خريدم، در پاىˇ نگار نديدم

آخر من نگارˈ نبردم، از داغˇ نگار بمردم

 

گيله قصه / آسيه / غلامحسن عظيمى