خلوت من

باشد که فردا، بهتر از امروز باشد

باشد که فردا، بهتر از امروز باشد

Gil6ki Calendar

دۊزدبازار

 

برگردان گیلکی «دزد بازار»، شعری از سید محمدرضا عالی‌پیام متخلص به «هالو»

 

دۊزدبازار 

 

دۊزدان آهنگˈ بۊدۊزدانه‌ايدي

 

سٚتا، سيم‌ˈ بۊدۊزدانه‌ايدي

 

مسيحي دۊعاخانه جا صدا نأيه

 

زنگˈ دۊعاخانه جا بۊدۊزدانه‌ايدي

 

اۊ بيابان کي أنˇ نامˈ بناده زندگي

 

سکˈ سرأ دأد سنگˈ بۊدۊزدانه‌ايدي

 

قاري کاشتان درده ديلانˇ مئن

 

ايجانايجانائي‌يأ بۊدۊزدانه‌ايدي

 

تاکي سربنيستˈ به عشق فرهنگانˇ جا

 

عشقˈ نأ، فرهنگˈ بۊدۊزدانه‌ايدي

 

تا خۊشانˇ دۊري‌يأ حقˇ جا جيگا بدد   

 

فرسخˇ واژه‌ˈ بۊدۊزدانه‌ايدي  

 

تا خۊشانˇ درزه‌ئم مردۊمˇ  أمرأ جیگا بدد

 

سالنگˇ درّه‌ˈ بۊدۊزدانه‌ايدي

 

مملکتˇ شهيدانˇ جا، زندهˈن

 

جنگˇ إفتخارأ بۊدۊزدانه‌ايدي

 

ماني بٚکٚشه‌کأ بزئده خۊشانˇ نام

 

أرژنگˈ راهٚبان بۊدۊزدانه‌ايدي

 

سيائي بمانسته سيائي رۊ هچين

 

چؤنکي سطلˇ رنگˈ بۊدۊزدانه‌ايدي

 

آبˈ هأوٚنگˇ مئن چي واسي کؤبي براره

 

هأوٚنگدسته‌ˈ بۊدۊزدانه‌ايدي

 

أ شئرأ جه أيأ تانيد بيشناويد